สภ.โพนทราย

 

 

 

 

 • คดีทั่วไป
 • คดีกลุ่มที่ 1
 • คดีกลุ่มที่ 2
 • คดีกลุ่มที่ 3
 • คดีกลุ่มที 4่
สถิติคดีทั่วไป ปี 2559
 • คดีอาญา
จำนวน   คดี
 • คดีจราจร
จำนวน   คดี
 • เปรียบเทียบปรับคดีอาญา
จำนวน   คดี
 • เปรียบเทียบปรับคดีจราจร
จำนวน   คดี
 • เปรียบเทียบปรับคดีความผิดอื่น
จำนวน   คดี
สถิติคดีทั่วไป ปี 2560
 • คดีอาญา
จำนวน   คดี
 • คดีจราจร
จำนวน   คดี
 • เปรียบเทียบปรับคดีอาญา
จำนวน   คดี
 • เปรียบเทียบปรับคดีจราจร
จำนวน   คดี
 • เปรียบเทียบปรับคดีความผิดอื่น
จำนวน   คดี
       

1.คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ

ประเภทคดี ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. หมายเหตุ
เกิด จับ เกิด จับ
  1.1 ฆ่าผู้อื่น(คดีอุกฉกรรจ์) (ม.288,289)          
  1.2 ทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตาย (ม.290)          
  1.3 พยายามฆ่า(ม.80 + 288,289)          
  1.4 ทำร้ายร่างกายสาหัส(ม.297,298)          
  1.5 ข่มขืนกรทำชำเรา(ม.276,277,277ทวิ,277ตรี)          
รวม          
2. คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยฺ
ประเภทคดี ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. หมายเหตุ
เกิด จับ เกิด จับ
  2.1 ปล้นทรัพย์(คดีอุกฉกรรจ์) (ม.340,340ทวิ,340ตรี)          
  2.2 ชิงทรัพย์(ม.339,339ทวิ)          
       2.2.1 บาดเจ็บ(คดีอุกฉกรรจ์)(ม.339,339ทวิ วรรค 3,4,5)          
       2.2.2 ไม่บาดเจ็บ (ม.339,339ทวิ วรรคแรก,2)          
  2.3 วิ่งราวทรัพย์(ม.336)          
  2.4 ลักทรัพย์          
       2.4.1 รถยนต์          
       2.4.2 รถจักรยานยนต์          
       2.4.3 อื่น ๆ          
  2.5 กรรโชกทรัพย์ (ม.337)          
  2.6 ฉ้อโกงประชาชน (ม.343)          
  2.7 ยักยอกทรัพย์          
  2.8 ทำให้เสียทรัพย์          
  2.9 รับของโจร (ม.357)          
  2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่ (ม.313 - 316)          
  2.11 วางเพลิง (ม. 217 - 220)          
รวม          
3. คดีความผิดพิเศษ
ประเภทคดี ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. หมายเหตุ
เกิด จับ เกิด จับ
  3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์          
  3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก          
  3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์          
  3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร          
  3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า          
  3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์          
  3.7 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอีเลคทรอนิคส์(ป.อาญา ม.269/1 - 269/7)          
  3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้          
  3.9 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ          
  3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ          
  3.11 พ.ร.บล.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า          
  3.12 พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม          
  3.13 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์          
  3.14 พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน          
  3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร          
  3.16 พ.ร.บ.ฟอกเงิน          
  3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา          
รวม          
4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
ประเภทคดี ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. หมายเหตุ
เกิด จับ เกิด จับ
  4.1 ยาเสพติด          
       4.1.1 ผลิต / นำเข้า / ส่งออก          
       4.1.2 จำหน่าย / ครอบครองเพื่อจำหน่าย          
       4.1.3 ครอบครีอง          
       4.1.4 เสพยาเสพติด          
  4.2 อาวุธปืนและวัติถถุระเบิด          
       4.2.1 อาวุธปืนสงคราม          
       4.2.2 อาวุธปืนธรรมดา          
       4.2.3 วัตถุระเบิด          
  4.3 การพนันิ          
       4.3.1 การพนันสลากกินรวบ          
       4.3.2 ทายผลฟุตบอล / ออนไลน์          
       4.3.3 การพนันอื่น ๆ          
  4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร          
  4.5 ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ          
       4.5.1 นำพา / ให้ที่พักพิง          
       4.5.2 ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง          
  4.6 ความผิดเกี่ยวกับการป้องกหันและปราบปรามการค้าประเวณี          
  4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ          
  4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์          
รวม          

  


สถานีตำรวจภูธรโพนทราย
หมูที่ 9 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
โทร.0 4359 5080 E-Mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : ด.ต.จำรัส โมเม ผบ.หมู่(ป.)ฯ โทร.09 2751 5782