สภ.โพนทราย

 

 

 

 • ประวัติความเป็นมา
 • สภาพพื้นที่รับผิดชอบ
 • สถานภาพสถานี


         อำเภอโพนทราย แต่เดิมเป็นเขตการปกครองของตำบลสามขา และตำบลโพนทราย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่อยู่ห่างไกลอำเภอสุวรรณภูมิ
การคมนาคมเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างอำเภอกับตำบล ระหว่างหมู่บ้านกับตำบลมียากลำบาก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงได้แยกตำบลสามขา ตั้งเป็นตำบลศรีสว่าง และแยกพื้นที่ตำบลโพนทราย ตั้งเป็นตำบลยางคำ เพิ่มขึ้นอีก
ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 – พ.ศ. 2518 ผู้นำท้องถิ่นและสภาตำบลโพนทราย เห็นว่าการไปติดต่อราชการที่อำเภอสุวรรณภูมิการคมนาคมไม่สะดวกมาก จึงได้มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องขอยกฐานะเป็นอำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อยของราษฎรจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะให้เป็นกิ่งอำเภอโพนทราย จนถึงปี พ.ศ. 2532 ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอำเภอโพนทราย
         สถานีตำรวจภูธรโพนทราย เดิมเป็นที่พักสายตรวจประจำตำบลโพนทราย เมื่อปีพุทธศักราช 2508 ตั้งเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบลโพนทราย อยู่ในการบังคับบัญชาของ สถานีตำรวจภูธรอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากตามลักษณะการปกครองท้องถิ่นของอำเภอสุวรรณภูมิ มีอาณาเขตกว้างขวางและมีพลเมืองจำนวนมาก ซึ่งตำบลโพนทราย เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสุวรรณภูมิ ที่เป็นพื้นที่ห่างไกล การเดินทางไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบล ไปยังอำเภอสุวรรณภูมิ ยากลำบากและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการดูแลความทุกข์สุขของราษฎร ไม่สะดวกและไม่ทั่วถึง ดังกล่าวข้างต้น
        ปีพุทธศักราช 2519 กระทรวงมหาดไทย ได้แบ่งการปกครอง ตำบลโพนทราย และตำบลสามขา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ออกเป็น “กิ่งอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด” ซึ่งสถานีตำรวจภูธรตำบลโพนทราย ก็ได้รับการยกฐานะเป็น “สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอโพนทราย”
        ปีพุทธศักราช 2532 กิ่งอำเภอโพนทราย ได้ปรับเปลี่ยนเป็น “อำเภอโพนทราย” สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอโพนทราย ก็ปรับยกฐานะเป็น “สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพนทราย”
เช่นกัน
        ต่อมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานและได้เปลี่ยนชื่อ “สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพนทราย” เป็น “สถานีตำรวจภูธรโพนทราย” ในปัจจุบัน


ที่ตั้ง
          สถานีตำรวจภูธรโพนทราย ตั้งอยู่ที่ บ้านแหลมทรายทอง หมู่ที่ 9 อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด(แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด) ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 85 กิโลเมตร
พื้นที่รับผิดชอบประมาณ 215.852 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้(แผนที่อำเภอโพนทราย)
               - ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
               - ทิศใต้ ติดกับ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
               - ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอราษีไศล อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
               - ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

สภาพพื้นที่ทั่วไป
         พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย เป็นพื้นที่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ พื้นที่ประมาณ 216,381 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำนาข้าวหอมมะลิ มีแม่น้ำมี 2 สาย คือ แม่น้ำมูล อยู่ทางทิศใต้ กั้นระหว่าง อำเภอโพนทราย กับ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และลำน้ำเสียว อยู่ทางทิศเหนือ กั้นระหว่าง อำเภอโพนทราย กับ อำเภอสุวรรณภูมิ และ อำเภอหนองฮี พื้นที่ป่ามี 1 แห่ง คือ ป่าดงกู่ เนื้อที่ประมาณ 800 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ ตำบล โพนทราย และตำบลยางคำ

การปกครอง

การปกครองท้องถิ่น แบ่งเป็น 5 ตำบล 57 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 2 เทศบาล และ 3 อบต. คือ ทต.โพนทราย, ทต.สามขา, อบต.ยางคำ, อบต.ศรีสว่าง และ อบต.ท่าหาดยาว
ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยอีสาน มีการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน อยู่กันอย่างเป็นปกติสุข ซึ่งมีสภาพเป็นเอกสังคม

ประชากร

 • จำนวนครัวเรือน 4,508 ครัวเรือน
 • ประชากรทั้งสิ้น 27,980 คน แยกเป็น
  • ชาย 14,032 คน
  • หญิง 13,948 คน

การคมนาคม
         การคมนาคม การเดินทางติดต่อภายในเขตพื้นที่ มีเส้นทางหลักสองสายคือ ทางหลวงชนบท หมายเลข รอ 3012 สายบ้านชะโด - บ้านจานเตย และทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2086 สายราษีไศล – บ้านกู่พระโกนา การติดต่อราชการกับส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้เส้นทาง อำเภอโพนทราย - อำเภอสุวรรณภูมิ - อำเภอเมืองสรวง - จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร


สถานที่สำคัญ

 • วัด 23 แห่ง
 • สำนักสงฆ์ 12 แห่ง
 • โรงเรียน 22 แห่ง
 • โบราณสถาน 1 แห่ง ที่วัดกู่คันธนาม

พื้นที่ของสถานีฯ
        เนื้อที่ของสถานีทั้งหมด 61 ไร ่1 งาน 44.7 ตารางวา
การใช้ประโยชน์ ของพื้นที่
        ใช้ปลูกสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักข้าราชการตำรวจ ประมาณ 20 ไร่
        เป็นที่ดินว่างเปล่า ไม่มีการบุกรุก จำนวน 41 ไร่ 1 งาน 44.7 ตารางวา

ข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 55 นาย แยกเป็น
        ระดับ ผกก.จำนวน 1 นาย
        รอง ผกก. จำนวน 2 นาย
        ระดับ สว. จำนวน 5 นาย
        ระดับ รอง สว. จำนวน 17 นาย
        ระดับ ประทวน จำนวน 30 นาย

อาคารสถานที่
        อาคารสำนักงานสองชั้น จำนวน 1 หลัง
        บ้านพักข้าราชการสัญญาบัตร ไม่มี
        บ้านพักข้าราชการประทวน 1 หลัง 10 ห้อง

ยานพาหนะ
        รถยนต์แบบแค๊ป (รถพนักงานสอบสวน) จำนวน 1 คัน ใช้การได้
        รถยนต์นั่งแบบกระบะ 4 ประตู (รถสายตรวจ) จำนวน 5 คัน ใช้การได้
        รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน ใช้การได้
        รถจักรยานยนต์ จำนวน 7 คัน ใช้การได้

วิทยุลื่อสาร
       วิทยุแบบประจำที่ จำนวน 2 เครื่อง ใช้การได้
       วิทยุสื่อสารติดรถยนต์ จำนวน จำนวน 6 เครื่อง ใช้การได้
       วิทยุมือถือ จำนวน 31 เครื่อง ใช้การได้ 10 เครื่อง ชำรุด 21 เครื่อง


 


สถานีตำรวจภูธรโพนทราย
หมูที่ 9 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
โทร.0 4359 5080 E-Mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : ด.ต.จำรัส โมเม ผบ.หมู่(ป.)ฯ โทร.09 2751 5782